Bruine Band
Exameneisen Bruine band (1e kyu)
 
Nage Waza:Nage No Kata 1e,2e en 3e serie
Yaku Soku Geiko
O Soto Gari Ko uchi Gari
De ashi Harai Ukuri Ashi Harai
Hiza Guruma O Soto Guruma
Ko Soto  Gari/Gake Sasae Tsuri Komi Ashi
O Uchi Gari
Uki Goshi Hane Goshi
Koshi Guruma Ushiro Goshi
Tsuri Goshi Sode Tsuri Komi Goshi
Tsuri Komi Goshi Utsuri Goshi
Harai Goshi Uchi Mata
Ippon Seoi Nage Kata Guruma
Morote Seoi Nage Seoi Otoshi
Tomoe Nage Yoko Tomoe
Yoko Otoshi Sumi Gaeshi
O Soto Maki Komi
Tai Otoshi Sukui Nage
Sukui Nage varianten
Ne Waza:Yaku Soku Geiko 
Hon Kesa Gatama Ushiro Kesa Gatame
Kata Gatame Yoko Shiho Gatame
Kami Shiho Gatame Kuzure Yoko Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame Tate Shiho Gatame
Kuzure Kesa Gatame
12 kanteltechnieken (3 uit elke positie)
6 passeertechnieken/6 hikkomitechnieken
Ude Hisigi Juji Gatame Hiza Gatame
Ude garami Hara Gatame
Ude Gatame Waki Gatame
Kata Juji Shime Kata Ha Shime
Kata Juji Shime varianten Tsukomi Shime
Nami Juji Shime Kata Te Shime
Gyaku Juji Shime MoroTe Shime
Hadaka Shime
Okuri Eri Shime